โปรแกรมนำเที่ยวเกาะลังกาวี 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเกาะลังกาวี

โปรแกรมนำเที่ยวเกาะลังกาวี ( 4 วัน 3 คืน)  รับทำกรุ๊ปทัวร์ไปเที่ยวเกาะลังกาวีตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป

ราคาเริ่มต้นที่ 13,900 บาทต่อท่านตลอดการเดินทาง

**ไม่รวมค่าเอกสารเดินทางต่อท่าน 250 บาท โดยส่งสำเนาบัตรประชาชนก่อนเดินทาง อย่างน้อย 1 สัปดาห์ พร้อมรูปถ่าย

 

 

 

 

 

รายละเอียดโปรแกรมเที่ยว-โปรแกรมนำเที่ยวเกาะลังกาวี  4 วัน 3 คืน  

วันแรก            ท่าเรือตำมะลัง – เกาะลังกาวี       ( เที่ยง – เย็น )

08.30 น.        สมาชิกพร้อมกัน ณ ท่าเรือตำมะลัง อ.เมือง จ. สตูล สำรองที่นั่งและลงตราประทับ เอกสารการเดินทางของด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล (แลกเงินเหรียญริงกิตได้ที่ท่าเรือฯ)

09.30 น.        ลงเรือเฟอร์รี่ฯ เดินทางสู่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

10.30 น.        คณะฯ เดินทางถึงเกาะลังกาวี ลงตราประทับเอกสารการเดินทางและด่านศุลกากร (มาเลเซีย)

11.00 น.          เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่หมู่บ้านโอเรียนเต็ล เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (cable   car)  ซึ่งเป็นจุดชมวิว 360 องศา บนยอดเขามะจิงจังที่มีความสูง  713  เมตร จากระดับน้ำทะเล   สามารถมองเห็นทิวทัศน์ บรรยากาศและหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลอันดามัน และได้สัมผัสความ ตื่นเต้นบนสะพานแขวนระหว่างยอดเขามะจิงจัง

12.30 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.          นำคณะเดินทางสู่อนุสรณ์สถานของพระนางมะสุหรี ชมวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมาของ พระนางเลือดขาวกับตำนานคำสาบเจ็ดชั่วชีวิตคนของเกาะลังกาวี    หลังจากนั้นเข้าชม  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของเกาะลังกาวี ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมรางวัล ของที่ระลึก  ของขวัญ ของใช้ ของอดีตนายกรัฐมนตรี  ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัดและภริยา  ชมความงดงาม  ของสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันออกกลาง-ตะวันตก-มาเลย์

16.30 น.          มุ่งหน้าสู่ตลาดกัวฮ์ เพื่อเลือกซื้อ  แวะชมสินค้าปลอดภาษีบนเกาะลังกาวี  อาทิ น้ำหอม นาฬิกา  กระเป๋า เครื่องครัว เหล้า ไวน์ บุหรี่ ผ้าปาเต๊ะ ชอคโกแลต ฯลฯ ตามอัธยาศัย

19.30 น.          รับประทานอาหารเย็น  หลังจากนั้นนำคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง          เกาะลังกาวี – ท่าเรือตำมะลัง สตูล    ( เช้า – เที่ยง – เย็น )

07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระ

08.30 น.          ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักสู่ท่าเรือกัวฮ์ เพื่อลงตราประทับเอกสารเดินทางและสำรองที่นั่ง

เดินทางสู่ท่าเรือตำมะลัง เก็บตกอีกรอบกับร้านค้าปลอดภาษีบริเวณท่าเรือกัวฮ์

09.30 น.          ลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่ท่าเรือตำมะลัง สตูล

10.30 น.          ถึงท่าเรือตำมะลัง ลงตราประทับเอกสารการเดินทาง ตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรสตูล

12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.          พร้อมกันที่ท่าเรือปากบารา อ.ละงู ลงเรือเร็ว (เช่าเหมาลำ) เพื่อเดินทางสู่เกาะตะรุเตา แวะหาดพันเตมะละกา เกาะตะรุเตา สักการะศาลเจ้าพ่อตะรุเตา เข้าชมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว    หลังจากนั้นนำคณะเดินทางขึ้นชมหน้าผาโต๊ะบู เพื่อชมทิวทัศน์และทัศนียภาพของหมู่เกาะต่างๆ     ในท้องทะเลอันดามัน เก็บภาพที่ระลึก หรือจะนั่งรถบริการนำเที่ยวของอุทยานฯ เพื่อเดินทางชม  อ่าวตะโละวาวที่อดีตเคยเป็นสถานที่กักกันนักโทษ ออกเดินทางจากเกาะตะรุเตา เพื่อแวะเกาะไข่ ลงเล่นน้ำ เก็บภาพซุ้มประตูหินธรรมชาติ ซึ่งเป็น สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

17.00 น.          คณะเดินทางถึงเกาะลิเปะ เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย    หรือลงเล่นน้ำเพื่อให้     มัคคุเทศก์แนะนำ ทดลองใช้หน้ากากดำน้ำ บริเวณชายหาดหน้ารีสอร์ทที่พัก

19.30 น.           รับประทานอาหารเย็น ณ รีสอร์ทที่พัก (หลังจากนั้นท่องราตรียามย่ำคืนบนเกาะมัลดีฟแห่ง     เมืองไทย ลิ้มลองชาชัก โรตีรสต่างๆ ตามอัธยาศัย)

 

วันที่สาม       หมู่เกาะอาดัง ราวี  – เกาะลิเปะ                                        ( เช้า – เที่ยง – เย็น )

07.30 น.          รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก

08.30 น.          พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อนำคณะลงเรือเล่นน้ำดูปะการัง ชมความงดงามของหมู่เกาะ อาดัง-ราวี อาทิ เกาะหินงาม เกาะจาบัง เกาะราวี เกาะผึ้ง เกาะหินซ้อน เกาะรอก๋อย….. (ทั้งนี้  ขึ้นกับกระแสน้ำ และการขึ้น-ลงของระดับน้ำทะเลด้วย) เข้าชมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตะลุยหน้าผาชะโต ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดบนเกาะอาดัง  สามารถมองเห็นเกาะลิเปะได้ทั้งหมด   ดื่มด่ำกับความงดงามของเฉดสีน้ำทะเลอันดามัน พร้อม                                   เก็บภาพถ่ายที่ระลึก

(รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะ –อาหารกล่อง)

17.30 น.          เดินทางกลับเกาะลิเปะ เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.30 น.         รับประทานอาหารเย็น ณ รีสอร์ทที่พัก  (เก็บตกบรรยากาศยามค่ำคืนบนเกาะลิเปะตามอัธยาศัย)

วันที่สี่           เกาะลิเปะ – ท่าเรือปากบารา ละงู          ( เช้า )

08.00 น.          รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก หลังจากนั้นพักผ่อน เก็บตก เก็บภาพที่ระลึก หรือ  ลงเล่นน้ำบนหาดพัทยา  บริเวณหน้ารีสอร์ทที่พัก  หรือ พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อเดินชมบรรยากาศ สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเล บนเกาะลิเปะ เดินแวะชมเลือกซื้อของที่ระลึกและของฝาก หรือจะเล่นน้ำ ถ่ายรูปบริเวณหน้าเกาะ      ลิเปะ  (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย)   พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายพร้อมสัมภาระ เตรียมลงเรือเพื่อเดินทางกลับท่าเรือปากบารา อ.ละงู

12.30 น.          ออกเดินทางจากเกาะลิเปะ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือปากบารา

13.30 น.          ถึงท่าเรือปากบารา ละงู โดยความสวัสดิภาพ  หลังจากนั้น เดินทางกลับหาดใหญ่

อัตราค่าบริการ     ท่านละ  13,900 บาท ( ราคานี้ต้องมีจำนวนคนเที่ยวอย่างน้อย 10 ท่านขึ้นไป)

ราคานี้รวม

1. ตั๋วเรือเฟอร์รี่ไป – กลับ  เกาะลังกาวี – สตูล

2. รถตู้บริการนำเที่ยวตามโปรแกรมบนเกาะลังกาวี

รถตู้รับ-ส่งคณะตามโปรแกรม(ตำมะลัง-ปากบารา-หาดใหญ่)   และเรือเร็วเช่าเหมาลำนำเที่ยวตามโปรแกรม

3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรมบนเกาะลังกาวีและอุทยานแห่งชาติ

4. ห้องพัก จำนวน  3 คืน (ห้องแอร์) พักห้องละ  2 ท่าน

5. อาหาร  จำนวน  9  มื้อ  (เช้า 3  มื้อ เที่ยง 3 มื้อ และเย็น  3 มื้อ) พร้อมของว่างและ       เครื่องดื่ม

6. อุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากากพร้อมท่อหายใจ) เสื้อชูชีพ

7. มัคคุเทศก์นำเที่ยวท้องถิ่น

 

หมายเหตุ       – โปรแกรมการนำเที่ยวอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสภาพทัศนวิสัยของ    แต่ละวัน โดยเฉพาะการเล่นน้ำดูปะการัง

-  ส่วนค่าใช้จ่ายมัดจำล่วงหน้า 40 %  สามารถโอนเข้าบัญชี  :

ขอบคุณมากค่ะ  มีอะไรเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ติดต่อหรือโทร. ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ                    โทร. 081 540 5881/ 086 287 6745   หรือ     andamantrips@hotmail.com

*** ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวเกาะลิเปะ ต้องมัดจำค่าห้องพักก่อนเดินทาง เพราะบางช่วงห้องพักเต็มไม่เพียงพอบริการนักท่องเที่ยว ***

 

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>